Ubezpieczenie OC jest obowiązkową opłatą dla posiadacz samochodu. Jeśli polisa nie zostanie opłacona i okres ten wyniesie powyżej 14 dni, to właściciel pojazdu zostanie obciążony karą finansową. Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia w 2021 roku uległy podwyższeniu.

Wysokość kary za brak OC

Od stycznia bieżącego roku, jeśli właściciel samochodu osobowego nie będzie posiadał ważnej polisy ponad 14 dni zapłaci karę w wysokości 5600 zł. Kwota ta jest uzależniona od corocznie określanej płacy minimalnej przez rząd i wynosi jej dwukrotność w przypadku posiadaczy samochodów osobowych. Jeśli chodzi o właścicieli pojazdów ciężarowych kara ta jest trzykrotnością minimalnego wynagrodzenia, zaś w przypadku pozostałych – wynosi jedną trzecią.

Osoby, które nie posiadały opłaconego ubezpieczenia OC do 3 dni, zapłacą 20 % pełnej opłaty karnej, a właściciele, którzy nie posiadają ubezpieczenia OC od 4 do 14 dni – 50 %.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest odpowiedzialny za kontrolę nad tym, czy przez właściciela pojazdu został spełniony ustawowy obowiązek opłacania składki OC. Kara nakładana jest w przypadku, gdy okaże się, że posiadacz samochodu nie posiada polisy bądź przerwał jej opłacanie.

Uniknięcie kary

Istnieje możliwość uniknięcia opłacenia kary. Dotyczy to osób, które rzeczywiście opłaciły składkę, ale ubezpieczyciel przekazał do UFG błędną informację. W tym celu należy w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty wykazać, że polisa jest opłacona.

Jeśli posiadacz pojazdu przedstawi w UFG dokumenty, że nie miał obowiązku płacenia składki – np. samochód został skradziony – również zostanie zwolniony z płacenia kary.

Warto pamiętać o terminowym wykupieniu ubezpieczenia OC swojego samochodu. Nawet jeden dzień zwłoki pozwala UFG na nałożenie na posiadacza kary, która często przekracza nawet koszty wykupienia polisy.

 samochód na leśnej drodze